"သတိပြုရန်"

CMP သွင်းကုန်လိုင်စင် ထောက်ခံချက်များ လျှောက်ထားရာ၌ Productionတွင် အသုံးပြုပြီး Export ပြန်လည်ထွက်ရှိမည်မဟုတ်သော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများအား ထည့်သွင်းလျှောက်ထားခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါ။

(Eg; Pattern Paper , Marker Paper , Plastic Sheet , Pallet , Paper Roll , Card Board Tube and etc......)